בני החבורה שנה ה – מפגש 2

חדי רבי שמעון ואמר, (חבקוק ג ב) יהו"ה שמעתי שמעך יראתי, (אמר) התם יאות הוה למהוי דחיל, אנן בחביבותא תליא מלתא, דכתיב (דברים ו ה) ואהבת את יהו"ה אלהי"ך, וכתיב (שם ז ח) מאהבת יהו"ה אתכם, וכתיב (מלאכי א ב) אהבתי אתכם וגו':  זוהר חלק ג דף קכח/א

סדר היום –  הכנה לתפילה , תפילה, שהיה, קפה (תה), לימוד משרה, עבודה – בחברותות, מתורות לתפילות, פת שחרית בחסות הפרנס, הרפיה, פרנס.

הכנה לתפילה

…שאין חיוב לאדם בתפלה רק שישמע ויתבונן מה שאתה הוא כנסת ישראל מוצא מפיו פי' חיותו ונשמתו יעקב חבל נחלתו וכל ישראל אחד מעורב בחבירו מה שחסר לזה נמצא בחבירו וכשיצטרפו כולם כאחד הם קומה שלימה כידוע …. וע"כ החרד לדבר ה' מאד מאד יזהר בזה ולכן כשיתפלל האדם יגמור בלבו שלא הגוף פי' נפש הבהמית המתהוה היא המתפלל רק נפש חלק אלוה ממעל היא המתפלל והיא מדבר בו דברי התפלה וכל הענינים הנאמר בה והיא לא יעשה דבר כי אם ישמיע לאזנו אל הרנה והתפלה אשר מזמרת ומשבחת וכאשר יגמר בלבו כן ויעשה כן זאת העבודה נק' קבלת פני שכינה

לפניכם סכום ההצעות שעלו על ידי החברים בסוף המפגש הקודם המיועדות לסייע ולקדם  'תפילה-מקבלת פני שכינה'

יובל- דיברנו על התכללות בכלל ישראל. אולי על ידי מקוה, להכנס לזה שאנחנו חלק מכנסת ישראל.  אחר כך בדיקה פנימית של פרודים.  ואחר כך תפילה הרפיה- כאילו עם ישראל מתפלל. ואני – כלי או צינור הרבה יותר רחב מאשר הפרט.

שיקפו….

חיים- אנחנו חשבנו על הצעה שבשביל ליצור את החוויה של ההקשבה למשהו שמדבר דרכי- לקחת בשלב הראשון קטע מן התפילה. ואז חצי מהחבורה אומרת את הקטע בקול והחצי השני – מקשיב, ומנסה לכוון את עצמו אל החלק שמדבר אלי. שלב אחרון- הופכים תפקידים.

איתי- הבעיה היא שבסוף אנחנו מפרידים בין הדיבור להקשבה. ואדמו"ר הזקן דיבר על דיבור תוך כדי הקשבה. על זה אני רוצה להוסיף שכששרים , אז בעיקר מקשיבים לאחרים. זה אפשרי לשיר תוך כדי הקשבה. וזו הכנה מעולה.

דני- אנחנו נתקענו במשפט הראשון. השלב הראשון הוא השקטה. לבלום את כל הרעשים. שלב השקט. השלב השני הוא התבוננות. יתרונות חסרונות וקשיים. מאווים. השלב השלישי הוא התחברות לכנסת ישראל. הטכניקה היא הידיעה שמה שמתפלל זו הנשמה שהיא כנסת ישראל וצריך לומר את זה בפה.

אייל- שלב ראשון-   להגיע ממצב של אין חיוב. הרפיה.  השלב השני משחק רביעיות- יש לך .. לתת לי. השלב השלישי הוא  להמתין שמשהו יקרה.

ניר-  שמתי לב שבהופעות , לזמרים יש מוניטור כדי שיקשיב למה שהוא שר. וכך גם אנחנו . להקשיב למה שיוצא .

יוני- שלב ראשון- להתפלל על מישהו אחר, לפתוח את הלב. ואולי גם משקה. מעשה  שיחבר את כולם. מניעת פרודים. מישהו שיש כלפיו מניעה או משיהו שצריך משהו.

ליצור חיבור שהנשמות יתפללו יחד.

איתמר- אם מחלקים את התפילה לגזרות- אז יש יותר אפשרות ' להכניס כח'. וכל אחד נותן את הכח שלו שם.

שי- השבוע אחרי הרבה שנים שמנסים לתרגל שיקוף, דיברתי עם משיהו שאמר דברים קשים , ובאתי לענות לו והוא אמר לי – אל תענה לי – רק רציתי שתקשיב לי. קודם כל להקשיב. לי מאוד חזק – לנסות להקשיב.

חיים-הקטע שבחבורה – יש צורך להסיר את המחיצות. אני רוצה להציע הצעה נוספת- אני חש שבתפילה כשמישהו מתפלל שונה ממני- זה מהווה חסם. ואם הייתי מנסח בקשה- זה להפוך את המרחק לניסיון להתקרבות. צריך שזה לא יהיה מלאכותי. לזהות באופן טבעי משהו שאני אוכל לקבל ממנו.

מחאו כפיים. ערן הפליא לנגן בגיטרה. נכנס גם אילן , מעין כרם, קיבלנו ברכה מבן המקום,שנה טובה.

עולת ראיה  ח"א, עמ' יא-יג תפילתה המתמדת של הנשמה

הנשמה היא תמיד מתפללת. היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת

התפילה המעשית הרי התפילה הנשמתית התדירה מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה, הדרה

ותפארתה של התפילה שהיא מתדמה לשושנה הפותחת את עליה הנאים לקראת הטל או

נוכח קרני השמש המופיעות עליה באורה, ולכן "הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו".

התפילה מבקשת מהנשמה את תפקידה. כשעברו ימים ושנים בלא תפילה בכוונה, מתקבצות

בלב אבני נגף רבות שמרגישים על ידן כבדות רוח פנימית. וכשרוח הטוב חוזר, ומתנת

התפילה ניתנת ממרומים, הולכים בכל תפילה ומתפנים אותם המכשולים, והסכרים הרבים,

אשר נקבצו בנחל הנובע של נשמת החיים העליונה, הולכים וסרים. אמנם לא בבת אחת נמנה

החסרון, אבל הולך הוא ומתמלא, והצוהר של התפילה הולך ומגלה את אורותיו.

התפילה היא לנו, ולעולם כולו, הכרח גמור, וגם תענוג היותר כשר שבתענוגים. גלי הנשמה

שלנו הולכים ושוטפים, הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות

המוגבלת יכולה ליתן לנו, ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה

יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל שרטון זה

להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנשאים אנחנו לעולם של

מציאות שלם בתכלית השלמות, ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות

ודעתנו מתמלאת נחת, ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם

פנימיותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לכף זכות.

כתבו כל מה  שידוע לנו על תפילה מתוך דברי הרב קוק זצ"ל  בקטע המצורף

מה היחס בין תפילה זו לתפילת האדמו"ר הזקן

כתבו הדרכה לתפילה מהסוג המתואר בדברי הרב זצ"ל

קדימה