הארת אימא רחל/ רחלי וינשטוק

 

"תורה אור", לאדמו"ר הזקן. פרשת ויצא:

"וללבן שתי בנות וגו'. הנה לאה ורחל הם אותיות המחשבה ואותיות הדבור. שהם עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא ….וזהו ענין בארצות החיים. ב' ארצות. שבזמן שבהמ"ק היה קיים היו שני הבחינות מאירים בא"י. והעיקר היה בחי' רחל (שנקראת עקרת הבית) כי המחשבה מתלבשת בתוך הדבור והדבור היה מתגלה. ולפי שרחל שהוא בחי' הדבור הוא עלמא דאתגליא לכך היה אז בא"י גילוי אלקותו ית' שהיו חכמים גדולים בעלי רוה"ק ונביאים …. משא"כ אחר חורבן בהמ"ק שגלו ישראל וגלתה עמהם השכינה. שהיא בחי' רחל…

וכמשל המחשבה שהיא רוחניות ונעלית מן הדבור (שהיא אינה בגלות ….) אך לפי שהוא עלמא דאתכסיא והעלם לכך אין הגילוי אלקות עכשיו בא"י מערך הגילוי שהי' בזמן בהמ"ק קיים. … ולהבין מ"ש כי שנואה לאה כו'. הרי יעקב השיג ודאי בעלמ' דאתכסי'. אך הענין כי יעקב נק' בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. פי' שהוא הממשיך אור א"ס ב"ה מן הקצה …. וכל ההמשכו' שלו הוא עד הקצה התחתונה. דהיינו בבחי' מלכות עלמא דאתגלייא. וזהו ויאהב (יעקב) גם את רחל מלאה שכל תשוקתו היה להיות גילוי אור א"ס ב"ה למטה בעלמא דאתגלייא שעי"ז יוכלו הכל לקבל משא"כ מבחי' עלמא דאתכסייא כו' ….  ולכן היתה רחל עקרה … (ומש"ל דרחל נק' עלמא דאתגלייא מ"מ להיות הגילוי ע"ד בחי' לידה הוא קשה ביותר כו' …. אבל לאה שהיא המחשבה ילדה ששה בנים…"

 

 

 

 

 

 

בס"ד

עבודה פנימית

מה אצלי באתכסיא? מה אצלי באתגליא?

בחרי תכונה או איכות אצלך שלא מתבטאת כלפי חוץ, שנמצאת ב"אתכסייא", והיית רוצה שתבוא לידי ביטוי ב"אתגליא".

איך היא נראית ב"אתכסייא"?

מה מפריע לה להתגלות?

איך תכונה זאת תיראה כאשר היא תהיה ב"אתגליא"? איך אני איראה כאשר אגלה תכונה זו?

מה הצעד הראשון שאני יכולה לעשות בדרך ל"אתגליא"?

 

קישור למאמר שכתבתי על אימא רחל- http://ashira.co.il/16088.html