הכנה לתפילה- המתפלל על חברו/ הרב דוב זינגר

הכנה לתפילה- המתפלל על חברו

 סדור תפלה – נוסח ספרד – סדר תפלת שחרית    בספר כוונת האר"י ז"ל כתוב קודם כל תפלה יקבל עליו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ויכוין לאהוב כל אחד מישראל כנפשו ואם יש איזה צרה ח"ו ביתו או בבניו ישתתף בצערו ויתפלל עליו. וזו סגולה אמיתית שיקובל תפלתו כמו תפלת כל ישראל. ע"כ יאמר פסוק זה:                  הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי, מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל וְאָהֲבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ:

נוסף לאמירה מצא דרך  להגביר את האהבה לא' מבני החבורה עוד לפני התפילה הקרובה

 

האדמו"ר הזקן ליקוטי תורה שיר השירים א           שיר השירים אשר לשלמה. להבין ענין קבלת פני שכינה דהנה ארז"ל (רפ"ב דברכות) השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך פי' כנסת ישראל נק' אתה כמ"ש בזח"ב (ק"ד א') ור"פ ויגש ור"פ ואתה תצוה ואמרו שאין חיוב לאדם בתפלה רק שישמע ויתבונן מה שאתה הוא כנסת ישראל מוצא מפיו פי' חיותו ונשמתו יעקב חבל נחלתו וכל ישראל אחד מעורב בחבירו מה שחסר לזה נמצא בחבירו וכשיצטרפו כולם כאחד הם קומה שלימה כידוע ולכן כאשר יתפרד אחד מחבירו באיזו פירוד שמנתקת לבבו ורצונו ממנו מאחד הדברי' והענינים והמדות שלו או משכלו ועבודתו במילי דשמיא בתורה ובתפלה וכאשר כן בלבבו אז הוא מחסר במזימות לבו אבר אחד. ונמצא שאין שמו שלם וע"כ החרד לדבר ה' מאד מאד יזהר בזה ולכן כשיתפלל האדם יגמור בלבו שלא הגוף פי' נפש הבהמית המתהוה היא המתפלל רק נפש חלק אלוה ממעל היא המתפלל…

 

כתבו על פתק – בקשה לתפילה מחבר בנוסח הבא –

הריני מבקש להתפלל עלי זלמן דוב בן אסתר (ניתן להשאיר ללא שם במקרה של רצון לחסיון )   שאזכה בקרוב ממש  לפתיחת הלב בתפילותי  שארגיש שאני מתפלל ממקום כן ואמיתי ואחוש בצורה ברורה את נוכחותי לפני ה' ואת נוכחותו בפני .

לאחר הכתיבה מוזמנים להחליף פתקים , החליפו עד שתמצאו תפילה שמתאימה לכם להתפללה  מכל סיבה שהיא . (גם אתם זקוקים לה או הפוך לכם זה לא חסר או בגלל שאתם יודעים מי המדובר ואתם אוהבים אותו וכו' )

מיצאו מקום וזמן במהלך התפילה בו תתפללו תפילה זו .  התפללו אותה בשלוש רמות    א. קריאה ב תפילה ג. תחנונים