הכנה לתפילה "פסוק לי פסוקך"/ צוות בית מדרש להתחדשות

הכנה לתפילה –  פסוק לי פסוקך

טור אורח חיים סימן א   ויפיל תחנתו לפני המקום א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוין לבו בתחנוניו כי טוב מעט בכוונה מהרבות בהם שלא בכוונה

 

שו"ע אורח חיים – סימן קא  (א) המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות, ואם אינו יכול לכוין בכולם, לפחות יכוין באבות; אם לא כיון באבות, אע"פ שכיון בכל השאר, יחזור ויתפלל: הגה – והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזיר (טור):

(ב) לא יתפלל בלבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאזניו בלחש, ולא ישמיע קולו; ואם אינו יכול לכוין בלחש, מותר להגביה קולו; וה"מ בינו לבין עצמו, אבל בצבור, אסור, דאתי למטרד צבורא: הגה – ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל, כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר (טור):

(ג) י"א שבראש השנה וי"כ מותר להשמיע קולם בתפלה, אפילו בצבור: הגה – וכן נוהגין, ומ"מ יזהרו שלא להגביה קולם יותר מדאי (דרשות מהרי"ו):

ספר הנהגות צדיקים – ספר היראה מרבנו יונה מגירונדי  … ויפתח תפלתו על הסדר אחד המרבה ואחד הממעיט. ובלבד שיכוין לבו לשמים. ויתקן מלבושיו שנא' (עמוס ד) הכון לקראת אלהיך ישראל. וכשהוא מתפלל אל יגביה קולו בתפלתו. אך ישמיע לאזניו מה שיוציא מפיו. ויחתוך בשפתיו כל תיבה ותיבה. ואל יבלעם…

 

התבוננות – בחר פסוק אחד מתוך כלל פסוקי דזמרה  .

עשה אתו כל מה שאפשר – התבונן בו ,השמע אותו לאזנך ,נגן אותו , חזור עליו מספר פעמים , ועוד רעיונות נוספים שיסייעו לך לתת לו את מלא עצמתו וכוונתו .