הכנה לתפילה- "שני פתחים"/ צוות בית מדרש להתחדשות

הכנה לתפילה- "שני פתחים"

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א:  אמר רב חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת שני פתחים סלקא דעתך אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל:

 

המאירי על מסכת ברכות דף ח/א:  בשעה שאדם הולך לב"ה לא יתחיל להתפלל מיד אלא ישהא מעט קודם שיתפלל כדי להתישב בלבו ודי לו בשיעור שיכנס בב"ה ב' פעמים ויגיע למקומו אז יתחיל מיד באשרי או בשאר פסוקים ומתוך אותם הפסוקים יתחיל בתפלתו:

 

רמב"ם יד החזקה – הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק ח   (ב) ומצוה לרוץ לבית הכנסת שנאמר ונדעה נרדפה לדעת את יי' וכשיצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אלא ילך מעט מעט וכשיכנס בבית הכנסת יכנס שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל לקיים מה שנאמר לשמור מזוזות פתחי:

 

) שו"ע אורח חיים – סימן צ  (כ) יכנס שיעור שני פתחים ואח"כ יתפלל. י"מ שיעור שני פתחים דהיינו ח' טפחים יכנס לפנים, שלא ישב אצל הפתח שנראה כמשאוי ישיבת ב"ה ולפ"ז אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח, אין בכך כלום. וי"מ שהטעם מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוין, ולפי זה אם אינו פתוח לרה"ר אין בכך כלום. וי"מ שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס, אלא ישהא שיעור שני פתחים. ונכון לחוש לכל הפירושים:

 

ספר שיח שרפי קודש – תפילה   בשם הה"ק מפרשיסחא זצללה"ה זי"ע לעולם יכנס אדם שני פתחים, (ברכות ח) היינו פתח אחד שיצא מזה העולם, ופתח השני לעייל ולהתדבק בעוה"ב, והמה דברים עמוקים:

 

כנס  שני פתחים  לקראת התפילה:

הכנה לתפילה, תכנון המסלול: לתכנן את מהלך התפילה בדרך אל יעד סיום התפילה, היכן עוברים, היכן מתעכבים, היכן ממהרים וכו'