הכנסת אורחים/ הרב דוב זינגר

 

בבלי, ברכות, דף מו ע"א

אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: בַּעַל הַבַּיִת בּוֹצֵעַ וְאוֹרֵחַ מְבָרֵךְ. בַּעַל הַבַּיִת בּוֹצֵעַ – כְּדֵי שֶׁיִּבְצַע בְּעַיִן יָפָה. וְאוֹרֵחַ מְבָרֵךְ – כְּדֵי שֶׁיְּבָרֵךְ בַּעַל הַבַּיִת.

 

ויקרא רבה (וילנא) פרשת צו פרשה ט

מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותרא"ל משגח רבי מתקבלא גבן אמר לו אין הכניסו לביתו האכילו והשקהו בדקו במקרא ולא מצאו במשנה ולא מצאו באגדה ולא מצאו בתלמוד ולא מצאו

א"ל סב בריך א"ל יברך ינאי בביתיה

א"ל אית בך אמר מה דאנא אמר לך א"ל אין

א"ל אמור אכול כלבא פיסתיא דינאי קם תפסיה

א"ל ירותתי גבך דאת מונע לי

א"ל ומה ירתותך גבי

א"ל חד זמן הוינא עבר קמי בית ספרא ושמעית קלהון דמניקיא אמרין (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב מורשה קהלת ינאי אין כתיב כאן אלא קהלת יעקב

א"ל למה זכיתה למיכלא על פתורי אמר לו מיומי לא שמעית מילא בישא וחזרתי למרה ולא חמית תרין דמתכתשין דין עם דין ולא יהבית שלמא ביניהון

א"ל כל הדא דרך ארץ גבך וקריתך כלבא? קרא עליה שם דרך דשיים אורחיה סגי שוי

מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר[1]אמר לו ישגיח רבי להתקבל אצלנו. אמר לו: כן. הכניסו לביתו האכילו והשקהו בדקו במקרא ולא מצאו במשנה ולא מצאו באגדה ולא מצאו בתלמוד ולא מצאו

א"ל טול וברך. אמר לו יברך ינאי בביתו.

א"ל יכול אתה לומר מה שאני אומר לך? א"ל כן

א"ל אמור אכל הכלב פתו של ינאי. קם תפסו.

א"ל ירושתי אצלך שאתה מונע ממני

א"ל ומה ירושתך שאצלי?

א"ל פעם אחת הייתי עובר לפני בית ספר ושמעתי קול תינוקות שאומרים (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. מורשה קהלת ינאי אין כתיב כאן אלא קהלת יעקב

א"ל למה זכית לאכול על שולחני אמר לו מיומי לא שמעתי דבר רע והחזרתי לבעליו ולא ראיתי שנים שמריבין זה עם זה ולא נתתי שלום ביניהם

א"ל כל כך דרך ארץ אצלך וקראתי לך כלב?

 

חדות שמחה. וירא / ר' שמחה בונים מפשיסחא

אל נא תעבור מעל עבדך. במס' שבת (קכ"ז): "מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה". שמעתי ממורי זצ"ל שכלל גדול כאשר איש מקיים מצות הכנסת אורחים ישיג הבעל הבית מדרגת האורח, היינו המדרגה הטובה אשר בו ולא המדרגה השפילה שלו. ושמעתי ממורי מפשיסחא שאמר בזה שכיון שהכניס אברהם האורחים המלאכים השיג מדרגתם, בחינת עומד שלא ייפול ממדרגתו. וזהו והוא עומד עליהם שנעשה בחינת עומד… וכן אמר אדמו"ר מקאזמיר זצ"ל גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, כי קבלת פני שכינה הוא רק לפי ערך המקבל בחי' כלי שלו… לא כן מצות הכנסת אורחים אשר בכל יום ויום שהשיג אורחים תמיד הוא משיג מדרגותיהם ונעשה בכל יום כלי חדש יותר מערך בחי' כלי שלו מעצמותו.

 

 

עבודה

 

עבודה בזוגות. כתיבה ולאחר מכן שיתוף.

הזכר בפעם שבאו אליך אורחים לביתך.

* למה הם באו?  _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה עשית עם האורחים? ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* האם הנוכחות שלהם הפריעה לך או תרמה לך? ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה ההבדל בין שעת האוכל לשעת השהיה בסלון לשעת השהיה בחדר וכו'? __________________________________

_________________________________________________________________________________________

*  מה האורח תורם לבית שלך? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה אתה תורם לאורח שלך? ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

הזכר בפעם שהתארחת אצל מישהו אחר.

* למה באת? ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה עשית בבית המארח? _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* האם הנוכחות שלך הפריעה למארחים או תרמה להם? _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה ההבדל בין שעת האוכל לשעת השהיה בסלון לשעת השהיה בחדר וכו'? _________________________________

_________________________________________________________________________________________

*  מה תרמת לבית שלהם? _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* מה המארחים תרמו לך? _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

גמילות חסדים.