חודש אלול- כעס מתהפך לרצון/ רחלי וינשטוק

 

רש"י על שמות פרק לג פסוק יא

בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות (תענית כח) ובי"ח שרף את העגל ודן את החוטאים ובי"ט עלה שנאמר (שמות לב) ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו' ועשה שם ארבעים יום ובקש רחמים שנאמר (דברים ט) ואתנפל לפני ה' וגו' ובראש חודש אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר סיני לקבל לוחות האחרונות ועשה שם מ' יום שנאמר בהם (שם י) ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו' מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון אמור מעתה אמצעיים היו בכעס בי' בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה סלחתי כדבריך ומסר לו לוחות האחרונות וירד והתחיל לצוותו על מלאכת המשכן ועשאוהו עד אחד בניסן ומשהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד:

 

ליקוטי הלכות, הלכות נדרים, הלכה ג', ט'

"ובכל ימי אלול אנו מכינין עצמנו לתשובה, כי אז, באלול, עושין דרך לתשובה, בבחינת "הנותן בים דרך", שהיא כוונות אלול."

 

ליקוטי הלכות, הלכות ערב, הלכה ג', לה'

"ומשה רבנו עליו השלום התפלל לפני ד' יתברך ארבעים יום. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שארבעים יום האמצעיים היו בכעס, כי כעס ורוגז הוא הפך הרצון, כי הם פגמו ברצון, כנ"ל. אבל על ידי ריבוי התפילות וההפצרות של משה, על ידי זה נתפייס לו ד' יתברך, והפך הרוגז לרצון, ונתרצה לישראל בארבעים ימים האחרונים, שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים.

ועל כן אלו הימים הם ימי רצון, "ימי רצון" דייקא, כי בהם מאיר הרצון העליון בכל שנה ושנה, בכל דור ודור. ואז צריך להתגבר ביותר, להמשיך על עצמו רצונות חזקים וכיסופים גדולים לד' יתברך.

ועל ידי הרצון נעשה יראה, כנ"ל. ועל כן אלו הימים נקראים "ימים נוראים", שהם אלול ועשרת ימי תשובה עד יום כיפור. כי אז עיקר התגלות עצם היראה דקדושה- שנמשכת על ידי התגלות הרצון שמתגלה אז ביותר, כנ"ל."