לקראת סיום/ צוות בית מדרש להתחדשות

הנפרד מחברו || לקראת הסוף

חבורה (22) || אסרו חג שבועות תשע"ו

תורה

בבלי ברכות לא ע"א

תנו רבנן…

וכן לא יפטר אדם מחברו

לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק

ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים

אלא מתוך דבר הלכה

שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים

וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו כי הא דרב כהנא אלוייה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי צניתא דבבל כי מטא להתם אמר ליה מר ודאי דאמרי אינשי הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון ועד השתא אמר ליה אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם וכי מאחר דלא עבר היאך ישב אלא לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון לישוב לא נתישבה

רב מרדכי אלוייה לרב שימי בר אשי מהגרוניא ועד בי כיפי ואמרי לה עד בי דורא

 

עבודה.

לפני סיום, ערוך רשימה של כל הדברים שאתה עוד רוצה לסגור לפני סוף השנה. (בחינת 'לנקות את השולחן').

ליד כל אחד מהם, הוסף באיזה אופן אתה רוצה לעשות את זה.

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

_____________________________________       _____________________________________

 

גמילות חסדים.

פרנס: החבורה (3)