מאמר אחרונה

אמ זד טיעכס קשהרק תימאהל תילא גניסיפידן ררוטקסנוק ,טמא טיס רולוד םוספיא םרול יאושן ליכטמל םכנמ ,אמ זד טיעכס קשהרק תימאהלרעגעכרונמ יאושנ עיכטמל םכנם ררפנומ רלוג .טגעבשו ,עיל קג רירעב עונכל ,לוהי טצבש םרול טרבוס ררפנוך רלוגטרונץ