קול השופר- מה שבתוך קולי/ רחלי וינשטוק

 

ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן לראש השנה, ד"ה "תקעו בחודש, אות ג'.

"…ולכן תקעו בחדש שופר פי' תקעו תקיעה הוא קול פשוט היוצא מהבל הלב מפנימיותו והוא בחי' צעקת הלב היוצאת מפנימית הלב שלמעלה מעלה מהחכמה שא"א להוציא בשפתיו בדבור, שהדבור נמשך מבחי' חכמה כמ"ש ה' בחכמה יסד ארץ, ועל זה נאמר שמעה בקולי פי' בקולי מה שבתוך קולי דהיינו תוכיותו ופנימיותו שהוא בחי' פנימיות הלב משא"כ הקול עצמו נמשך מחיצוניות הלב שלמטה מן החכמה ודעת, וזהו בחדש פירוש חדוש העולמות מאין ליש המתחדשים בכל ר"ה בדבר ה' ורוח פיו ית' הוא ע"י תקיעה שהיא המשכת פנימיות עונג ורצון העליון ב"ה שלמעלה מעלה מבחי' החכמה המתגלה בבחי' שופר שהוא ענין שפרו מעשיכם בחי' שפרה שמשפרת את הולד… דהיינו שבחי' ענג העליון ורצון העליון שלמעלה מסדר ההשתלשלות יהיה בבחי' גילוי להיות גילוי מלכותו ית' למטה, וזהו עלה אלקים בתרועה הוי' בקול שופר פי' שהתעלות אלקים מלמטה למעלה יהיה בתרועה בבחינת חיבה וריעות, והמשכת הוי' מלמעלה למטה יהיה בקול שופר בבחינת ענג העליון להמשיך תרועת מלך בו שיהיה נמשך עלינו ענג וחיבה וריעות של מלכותו ית', ואזי כתיב ויהי בישורון מלך כו' יחד שבטי ישראל שבטי מלשון ענפים כלומר שאפילו בחינת ענפים מתפרדים יהיו יחד בחינת יחוד עליון להיות יחד לבבינו כו' "

מהלך הסדנה-

ברכה ראשונה- מה מעורר בי תקיעת השופר

שאלות ללימוד-

  1. מה הקשר בין קול השופר לפנימיות הלב? מה בקול השופר מבטא את פנימיות הלב?
  2. כיצד צעקת פנימיות הלב מעוררת את חידוש העולמות?
  3. כיצד העונג העליון מתבטא בצעקת הלב?
  4. כיצד ביטוי פנימיות הלב גורם לאיחוד לבבות עם ישראל?

 

האדמו"ר הזקן אומר שקול השופר נמשך מפנימיות הלב. מה בקול השופר מבטא את פנימיות הלב?  משום שהוא למעלה מהקול, הוא רק אויר. מה שיוצר את הקול זה המפגש עם הקרן.

באויר זה ד' ברא את העולם : "וברוח פיו כל צבאם", וגם לעתיד לבוא "תשלח רוחך יבראון, ותחדש פני אדמה". באויר זה ד' נפח בנו נשמח חיים "ויפח באפיו נשמת חיים".

 

מלכויות זכרונות ושופרות-

מלכויות- יום בו מתגלה מלכות ד' בעולם, וזה יוצר מצב של דין, מעורר את הפער ביננו למלכות ד', בין הרצוי למצוי. חיצוניות המעשים שלנו תמיד דורשת תיקון. אך מה אנחנו עושים ביום זה? מעוררים את הפנימיות על ידי  הזכרונות, ובמה? בשופר.

"שיר המעלות ממעמקים קראתיך ד' ד' שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני"

לכאורה צריך להיות כתוב שמעה את קולי. למה בקולי? מה שבתוך קולי, ולא מה שבחיצוניות קולי. (אולי מתוך הנחה שבתקול שלי יש גם סיגים, דברים שאינם מדוייקים ומבוררים, ולכן אני כאילו מבקשת ממנו שיחפש את החלק המסויים, הנכון, האמיתי, ויתייחס אליו, ולא אל האחרים)

"תקעו בחודש שופר" הקשה הבעש"ט שלכאורה היה צריך להיות כתוב תקעו שופר בחודש, אך הפירוש הוא תקעו בעת שצריך לפעול התחדשות החיות, ועבודה זו מתגלה בעניין השופר. כיצד צעקת פנימיות הלב מעוררת את חידוש העולמות? כאשר מתגלה הפנימיות, מתאפשרת ההתחדשות למציאות החיצונית, כי המציאות החיצונית מקבעת אותנו בעיני אחרים ובעיני עצמנו. מה שמאפשר התחדשות זה המבט פנימה, לאין סוף שבתוכנו.

העונג- כאשר מגלים את פנימיות הלב, מעוררים ומגלים רצון ועונג חדש בעניין המלוכה, ועונג זה מתגלה למטה.

עלה אלקים בתרועה הוי' בקול שופר-

יש כפילות בפסוק, חלק ראשון אלקים, חלק שני י-ה-ו-ה.

אלקים זה מידת הדין והצמצום – מידת מלכותו יתברך. כי עצם גדר המלכות הוא ירידה והשפלה עצומה לכבוד מלכותו. על ידי עבודתם וגילוי פנימיות ליבם מתעלה מידת הדין של מלכותו לבחינת תרועה שהיא חיבה ורעות. והקב"ה מתענג ושמח במלכותו.

ועל ידי זה נמשך חיות חדשה לעולם ע"י שם י-ה-ו-ה שהוא שם המשכת החיות לעולמות. וזה על ידי קול שופר שממשיך עלינו עונג וחיבה ורעות של ד' יתברך. שהוא מולך עלינו מתוך עונג ורצון.

"ואזי כתיב ויהי בישורון מלך כו' יחד שבטי ישראל שבטי מלשון ענפים כלומר שאפילו בחינת ענפים מתפרדים יהיו יחד בחינת יחוד עליון להיות יחד לבבינו כו' "

 

היחוד של הלב הוא גם בין עם ישראל, וגם בין פנימיות הלב וחיצוניות הלב.

 

 

עבודה פנימית-

1.בחרי מעשה או מידה שהיית רוצה לתקן ולעשות עליהם תשובה.

  1. מה הבקשה של פנימיות הלב המסתתרת מאחורי מעשה זה? מה נמצא בתוך קולי, בפנימיות ליבי שאני רוצה שד' ישמע?

שיתוף, כתיבת תפילה.