שפתי תפתח/ רחלי וינשטוק

 

נפתח בקריאה משותפת בקול של התפילה של רבי נתן-

לקוטי תפילות חלק שני – תפילה א

"ובכן תרחם עלינו מלא רחמים, ותחוס ותחמל על ימינו ושנותינו, ותטיב לנו מטובך האמתי, ותזכנו לתפלה בשלמות. ונזכה להתפלל כל תפלותינו לפניך בכל לב ונפש, ולא נזלזל חס ושלום בדברים העומדים ברומו של עולם שהיא התפלה, ולא נעשה תפלתנו קבע אלא רחמים ותחנונים, ולא תדמה עלינו תפלתנו כמשאוי חס ושלום, רק נזכה ברחמיך הרבים להתאמץ ולהתחזק ולהתגבר בכל כח ועז ותעצומות בכל מיני כחות להתפלל תפלה שלמה לפניך בכונות הלב באמת כראוי. כי אתה יודע אבינו שבשמים, כמה וכמה קשה וכבד עלינו לפתח פינו בתפלתנו, ותפלתנו פגומה מאד. חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו לגאול ולפדות את התפלה מן הגלות הגדולה והמרה שנפלה אצלנו עכשו בעוונותינו הרבים. חוס וחמל חוס ורחם, חוס והושיעה מהרה למען שמך לבד, למענך למענך ולא למעננו. פתח פיך לאלם כמוני "אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך". תכין לבי תקשיב אזנך. עזרנו מלא רחמים יושב תהלות ישראל, שתהיה תפלתנו שגורה בפינו תמיד, ויקוים מקרא שכתוב: "בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר יהוה ורפאתיו"."

  1. כל אחת אומרת בסבב מילה או משפט שנגעו בה מתוך התפילה של רבי נתן.
  2. לימוד מקורות בחברותא- איזה הזדמנות יש לנו בתפילה לפי המקורות הבאים?

שיחות הר"ן, שיחה נב'-

מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי "מלא כל הארץ כבודו" (ישעיה ו, ג), ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך כמו שכתוב (תהלים צו, ד): "ספרו בגוים את כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך, כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם שיקרב אליו יתברך והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה.

וזה שהאדם נתלהב לפעמים בתוך תפילתו ומתחיל להתפלל בהתלהבות וחשק גדול ותפילתו שגורה ומרוצה בפיו זהו אור השם יתברך בעצמו כביכול שנתלבש בו וקורא אותו לעבודתו יתברך, כי זה ההתלהבות שהאדם מתלהב בתפליתו זה בחינת השם יתברך בעצמו כביכול בחינת "הוא תהלתך והוא אלקיך" (דברים י, כא), שהוא יתברך הוא בעצמו התהילה והתפילה, ולפעמים האדם מתפלל לפני השם יתברך כביכול. וגם כשהשם יתברך מסתלק ומתרחק חס ושלום מן האדם, הוא צריך גם כן להתפלל ולהשליך התפילות אחריו יתברך בחינת "השלך על ה' יהבך" (תהלים נה, כג), שצריך לזרוק ולהשליך אחריו יתברך תפילות כשהוא מסתלק ומתרחק מן האדם. וזה בחינת זכאה מאן דידע לזרקא חצין וכו' המובא בתיקונים (בדף כט.) שצריך לזרוק אחריו יתברך תפילות כנזכר לעיל:

 

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף מא' עמ' א'

"אמר רבי שמואל בר נחמני אם כוונת את לבך בתפילה תהא מבושר שנשמעה תפילתך, ומה טעם תכין לבם תקשיב אזניך, אמר ריב"ל אם עשו שפתותיו של אדם תנובה יהא מבושר שנשמע תפילתו מה טעם בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו:"

 

רבי אלתר טפילקר, "השתפכות הנפש" אות עט'-

וכמו שכתוב: לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון, שהאדם צריך להעריך לבו, היינו בחינת ההכנה הנ"ל ואז השם יתברך שולח לו דיבורים לתוך פיו בבחינת ומה' מענה לשון. וכמו שכתוב אדני שפתי תפתח וכו', שהשם יתברך בעצמו, כביכול, פותח לו את שפתיו לדבר ולשיח את אשר בלבבו. כי הכול מאתו יתברך רק האדם צריך להכין את עצמו ברצונות וכיסופים קדושים וה' יעזרו לדבר ולפרש שיחתו כראוי בשלמות:

 

לעיון מעמיק יותר אפשר לקרוא במאמר שלי שהתפרסם במוסף "שבת": "שפתיים נפתחות מלמעלה"-

שפתיים נפתחות מלמעלה | רחלי וינשטוק

עבודה פנימית-

תפילה על התפילה-

  1. תודה- איזה נקודה חזקה אצלי בתפילה שאני רוצה להודות לד' שזכיתי לקבל אותה?
  2. בקשה- מה הייתי רוצה לשפר בתפילה שלי? מה אני רוצה לבקש מד' שיעזור לי בתפילתי? איזה פתח אני רוצה שיפתח בתפילתי?

 

סדר התפילה-

  1. התפללי את התפילה של רבי נתן (המופיעה במקור הראשון למעלה)
  2. התפללי את ה"תפילה על התפילה" של חברתך ושלך.
  3. התפללי שוב את התפילה של רבי נתן.