הכנה לתפילה- עבודה בדרמה על תחנונים/ צוות בית מדרש להתחדשות

הכנה לתפילה- עבודה בדרמה על תחנונים

הגאון המגיד מדובנא זצ"ל בספרו אהל יעקב (פר' ויגש) ביאר בזה דברים מתוקים וז"ל: הנה ממאמר זה יובן לנו כוונה עמוקה ונאמר, דע כי המלות שידבר האדם אל האדם יתחלפו במובנם אל הלשון שמחליף בהם הדובר תנועות לשון הברתו, כמו בשיאמר הנער לאביו ראה להשביענו מרעבוני לכסותינו מערומי, הנה אם ישיק שפתיו ויניעם בנחת וקול דממה דקה. הנראה ממנו כי הוא מכווין לבקש מאביו עין השגחתו עליו. משא"כ בשיגביה קולו בדברים ההם כמשפט המתרעם, נדון עליו כי הוא מטיח דברים על אביו ומרים קלונו לאמר אכזרי הוא לא ירחם על בנו.

והן על זאת באו רבותינו ז"ל ולימדו אותנו דעת במה שאמרו ואל תעש תפלתך קבע כו', כי החיוב על האדם בעמדו בתפלה לפניו ית' שתהי' תפלתו בנמיכת רוח וענוות צדק רק שפתיו נעות בלב נשבר ונדכה, כי אז יתרצה ויתראה למבקש רחמים מאת המקום ב"הלחנותו אף על פי שאינו ראוי כאמרם ז"ל במדרש ואתחנן שאיןלברי' כלום אצל בוראו שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים. לא כן בהרימו את קולו יותר מןהראוי למתפלל לפני ה', יהי' ענין תפלתו ע"ד המתרעם ומטיח דברים על העדר משכורתו הטוב המגיעו, וזהו מאי קבע כל שאינה אומרה בלשון תחנונים וכו'.

בהכנה השתמשנו בכלי תיאטרון לתת קול ותנועה לתחנונים כאשר ההוראה הייתה לפנות למישהו בשר ודם (דמיון) שאנו רוצים משהו ממנו ולהתחנן לפניו על כך.