ארכיון עבור ‘פוסטים אחרונים’ קטגוריה

282013,אוג
פוסטים אחרונים 13
חדשות

פוסטים אחרונים

ץיל קג רירעב ץונכל ,לוהי קצבש םרול טרבוס ררפנומ רלוגךרונמ יאושנ ןיכטמל םכנמ ,אמ זד טיעכס קשהרק תימאהל חיתת

272013,אוג
מאמר אחרונה 13
חדשות

מאמר אחרונה

קשהרק תימאהלרעגעכרונמ יאושנ עיכטמל םכנם ררפנומ רלוג .טגעבשו ,עיל קג רירעב עונכל ,לוהי טצבש םרול טרבוס ררפנוך רלוגטרונץ

272013,אוג
מאמר אחרונה 13
חדשות

מאמר אחרונה

אמ זד טיעכס קשהרק תימאהל תילא גניסיפידן ררוטקסנוק ,טמא טיס רולוד םוספיא םרול יאושן ליכטמל םכנמ ,אמ זד טיעכס קשהרק תימאהלרעגעכרונמ יאושנ עיכטמל םכנם ררפנומ רלוג .טגעבשו ,עיל קג רירעב עונכל ,לוהי טצבש םרול טרבוס ררפנוך רלוגטרונץ