דפי עיון ולימוד בנושא : חנוכה

דפי עיון ולימוד בנושא : חנוכה

שפת אמת לחנוכה, שנת תרמ"ז במצות נר חנוכה מתנוצץ הארה מנרות המנורה. שבימים הללו הדליקו על פי נס וכל נס הוא למעלה מהטבע ואין לו מקום וזמן מיוחד אם כן
  מקורות ללימוד: מאי חנוכה? דתנו רבנן, בכה' בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון.שכשנכנסו יונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום,
מקורות ללימוד: נתיבות שלום חנוכה מאמר "נר חנוכה המשך אור המנורה" , ב-ג כדאיתא במדרש (בהעלותך , ט) על עניין המנורה אמר דוד באור פני מלך חיים וכו', שהקב"ה יושב
  אפשרות 1: הדליקי נרות. לאחר שהדלקת  את הנרות שלך, את מוזמנת לעצום עיניים: – הרפיה כללית, בעצימת עיניים. -עדיין בעצימת עיניים – מנסה לחוש בנר שמולך: ריח, חום, או
  מקורות ללימוד-   ליקוטי הלכות הלכות קריאת שמע הלכה ה יט. ..וזה בחינת מעשה המנורה שהוא בחינת הורה כמו שכתבו (משלי י) "כי נר מצוה ותורה אור" וכמובא. וזה
  ספר אור המאיר – ביאור למגילת קהלת   "משל נאה בשם הבעש"ט זללה"ה, בלא נמשל, מלך אחד, היה לו איש יודע לנגן בכנור בתכלית היופי, וישרה בעיני המלך ניגון