"אל מול פני המנורה" -לימוד לחנוכה/ נגה הכהן ויעל כהן

מקורות ללימוד:

נתיבות שלום חנוכה מאמר "נר חנוכה המשך אור המנורה" , ב-ג

כדאיתא במדרש (בהעלותך , ט) על עניין המנורה אמר דוד באור פני מלך חיים וכו', שהקב"ה יושב עם בשר ודם בנר. היינו שהקב"ה כביכול יושב מול שבעת הנרות שאנשים בשר ודם מדליקים. וזה נלמד מעצם הפס' "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" כמו שהקשו המפרשים שאם הכוונה לנר אמצעי היה לו לומר יאיר ששת הנרות , אלא הכוונה כביכול להשי"ת , שעצם המנורה היא בחינת בינה שכינה עליאה המאירה בכל שבעת המידות. וזהו פני המנורה, פנימיות המנורה ופנימיות אורה שהוא אור האלוקות , ואל מול אורו ית' יאירו שבעת הנרות שאדם בשר ודם מדליק .אור המנורה לא היה אור גשמי , אלא האיר בה האור הגנוז, הוא אור האלוקות ששימש ביום הראשון , כמש"נ ויאמר א' יהי אור ויהי אור.

..וע"פ דברי הרמבן הנזכרים, הרי בזמן הזה נרות חנוכה הם המשך לאור המנורה, שבהם מאיר אור אלוקותו יתברך, ובהם מתקיים "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". ודכיאתיא בספה"ק שבנרות חנוכה מאיר אור הגנוז. נמצא שחנוכה הוא חג מיוחד שאין כמותו בכל השנה, שיש בו את הארת נרות חנוכה ממול פני המורה שהקב"ה יושב מול בשר ודם ומאיר לו באור אלוקותו ית".

העולה מכל האמור שאור המנורה הוא הדבר החשוב ביותר אצל ישראל , שכל חיותם תלויה באור האלוקות המאיר נשמותיהם באורו יתברך. הם יכולים להתקיים ללא ביה"מ וללא קרבנות , ויש בהם כוח של ניצחיות לשאת את כל המצבים , אבל בלי אור האלוקות של המנורה אינם יכולים לחיות. ולכן כשנכנסו יוונים להיכל , אך הם ידעו שאין דרך לכבוש את ישראל ולהכניעם, העיצה היחידה היא לטמא כל השמנים שבהיכל וליטול מהם את אור המנורה, אז יוכלו לכבוש אותם…ותשועתם היתה בזה שמצאו פח שמן והעלו מחדש את אור המנורה, להודיע שהשכינה שורה בישראל , ויש לכם חלק באלוקי ישראל, אז אורו נשמותיהם של ישראל באור האלוקות. וע"כ התשובה לשאלת מאי חנוכה היא שקבעוהו על נס הנרות, כי אמנם הניצחון במלחמה היה נס גדול למעלה מן הטבע…אבל עיקר נס הקיום של ישראל הוא שאור האלוקות נשאר להאיר להם.

…כל עוד היתה נבואה בישראל היה אור האלוקות מתגלה בנבואה, שהנביא היה אומר לישראל את דבר ה' , וכאשר גם הנבואה נסתלקה הגיע החשכות לשיא…וזה מורה על הסתר תוך הסתר. ובשיא החושך האיר הגילוי של חנוכה בו הראה הקב"ה כי אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות לעד. שאור האלוקות מאיר בתוך כל החשכות בחי' למטה מעשרה. ואור זה נשאר בנר חנוכה שהוא בבחי' אל מול פני המנורה שהקב"ה יושב מול בשר ודם בנר. וגם כשיהודי שרוי בשיא החושך בגשמיות וברוחניות, אור האלוקות של נר חנוכה מאיר לו כל מחשכים.   כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים וכו'  ידוע דשמן הוא חכמה והם טמאו אף החכמה בישראל ולזה הי' צריכין להפך שהי' חתום בחותמו של כה"ג שהוא צנור להשפיע ממעלה וצנור הוא אותיות רצון לעורר רצון העליון על ישראל שהוא למעלה מהטעם ולכך נתעורר אצל ישראל ג"כ רצון למעלה מהחכמה ובזה הכח התגברו על היוונים, … וזה נשאר לדורי דורות שע"י אור נ"ח האדם מעורר למעלה מהשכל ולמעלה מהזמן ואמר הרבי זללה"ה מלובלין על מסור אחד שבשעה שהדליק נ"ח שאז נשמתו מאירה בשמים.

 

שפת אמת, חנוכה שנה תרלא (ליל ב)

כתיב (משלי ,כ, כז' ) נר ה' נשמת אדם חופש כו' חדרי בטן….  כי ענין המשכן ובית המקדש נמצא בכל איש ישראל גם כן כענין "ושכנתי בתוכם". וכפי מה שמברר האדם אצלו כי כל החיות מהנשמה שאומרים כל יום נשמה שנתת בי טהורה כו'. והיינו שיש נקודה אחת טהורה בכל איש ישראל רק שהיא נסתרת וגנוזה באמת. ובזמן שהיה בית המקדש קיים היה זה נגלה כי כל החיות מה  'יתברך. וזה ענין השראת השכינה עדות הוא שה' יתברך שורה בישראל. ועתה שהמשכן נגנז. מכל מקום יכול להיות נמצא ע"י חיפוש בנרות כנ"ל. ופירוש נרות המצות כמו שכתוב לעיל והיינו כשמחפשין בכל לב ונפש לעשות המצוה בכל החיות. שנר הוא נפש רוח וגם כן רמ"ח איברים העושין המצוה בדחילו ורחימו שגי' נר כנ"ל. אז הוא הכנה וכח למצוא ע"י בחינת המשכן שהוא לבוא לנקודה הגנוזה כנ"ל. ומכש"כ בימים הללו שנעשה נסים שיהי' להדליק הנרות עפ"י נס אף שגם בחינת הנרות היה חסר לבני ישראל אז. ממילא ההארה גם עתה למצוא סיוע ע"י מצות נר חנוכה למצוא  ע"י הנרות בחינת הנגנז. ועיקר גניזה הוא בחושך שצריכין נרות לחפש ולמצוא כנ"ל….. והוא ע"י כח המצות שאדם עושה בכל החיות נתעורר החיות הפנימיות שהיא נקודה הטהורה ועליה נאמר חופש כל חדרי בטן שיוכל למצוא בכח הפנימיות הארה הגנוזה בכל חדרי בטן כנ"ל. [וזה ענין כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו. וכשאדם מתקן עצמו כן. נאמר ועשו לי כו' ושכנתי בתוכם ממש כנ"ל. ]

 

שם משמואל, חנוכה, תרע"א

כשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים וכו'  ידוע דשמן הוא חכמה והם טמאו אף החכמה בישראל ולזה הי' צריכין להפך שהי' חתום בחותמו של כה"ג שהוא צנור להשפיע ממעלה וצנור הוא אותיות רצון לעורר רצון העליון על ישראל שהוא למעלה מהטעם ולכך נתעורר אצל ישראל ג"כ רצון למעלה מהחכמה ובזה הכח התגברו על היוונים, … וזה נשאר לדורי דורות שע"י אור נ"ח האדם מעורר למעלה מהשכל ולמעלה מהזמן ואמר הרבי זללה"ה מלובלין על מסור אחד שבשעה שהדליק נ"ח שאז נשמתו מאירה בשמים