"חוֹפֶה הָאַרְעַי עַל רָאשֵׁינוּ"- לימוד בחבורה לסוכות/ גלעד רוזנברג

 

בבלי סוכה ב, ע"א

ורבא אמר:

מהכא

בסכת תשבו שבעת ימים.

אמרה תורה:

כל שבעת הימים

צא

מדירת קבע

ושב

בדירת עראי.

 

בבלי, סוכה כח ע"ב

תנו רבנן:

כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע

וביתו עראי. כיצד?

היו לו כלים נאים – מעלן לסוכה

מצעות נאות – מעלן לסוכה

אוכל ושותה ומטייל בסוכה

מנא הני מילי? [מנין דברים אלו?]

דתנו רבנן:

(ויקרא כג, מב) "תשבו" – כעין תדורו

 

 

 

ירושלמי דף נב, ב

מה בניין היה במשכן.

שהיו נותנין קרשים על גבי אדנים.

ולא לשעה היתה?

אמר רבי יוסי מכיון שהיו חונים ונוסעים על פי הדיבור כמי שהיא לעולם.

אמר רבי יוסי בי רבי בון מכיון שהבטיחן הקב"ה שהוא מכניסן לארץ כמי שהוא לשעה.

הדא אמרה בנין לשעה בנין.

הדא אמרה אפילו מן הצד.

הדא אמרה אפילו נתון על גבי דבר אחר.

הדא אמרה בנין על גבי כלים בנין.

אדנים כקרקע הן.

 

מהר"ל, ספר חידושי אגדות על מסכת נידה, חלק רביעי, עמוד קנח

תחלת ברייתו של ולד וכו'.

פירוש כי האדם הוא דומה אל עץ השדה, וכדכתיב (דברים כ') "כי האדם עץ השדה" וגומר, ודבר זה בארנו במקום אחר כי האדם נמשל כעץ השדה, ושורש שלו הוא הראש והידים והרגלים הם הענפים שמתפצלים אילך ואילך. והנה האדם עץ הפוך כי שרשו למעלה, ובארנו זה במקום אחר כי השורש של אדם הוא למעלה.

כי השכל של אדם שהוא בראשו נטוע בשמים, כי האדם יש לו דביקות למעלה. ולפיכך כמו ששורש האילן בארץ שהוא יוצא מן הארץ, כן שורש אילן זה הוא האדם מלמעלה ממקום שיצא.

 

עבודה פנימית:

 

"להרבה אנשים יש כתובת, למעט אנשים יש בית"

כתב\י את הבתים שבהם גרת בימי חייך

(כן, כן. כתובת ממש 'רכסים 36 צור הדסה…)

______________________  ______________________

______________________  ______________________

______________________  ______________________

______________________  ______________________

______________________  ______________________

 

כתב\י זכרון ו\או תמונת מהבתים השונים בהם גרת

(אם אפשר מכל בית – מה טוב, אם לא – מה שיוצא אני מרוצה)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

כתב\י זכרון ו\או תמונה מאחד המעברים

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________