"לילא דכלה" לימוד תורה כיצירת תכשיטים, לימוד לשבועות/ רחלי וינשטוק

ברכה ראשונה: מוזמנים לשתף בלימוד תורה ששימח אותי שלמדתי לאחרונה.

 זוהר חלק א דף ח/א

רבי שמעון הוה יתיב ולעי באורייתא, בליליא דכלה אתחברת בבעלה, דתנינן כל אינון חברייא דבני היכלא דכלה, אצטריכו בההיא ליליא דכלה אזדמנת למהוי ליומא אחרא גו חופה בבעלה, למהוי עמה כל ההוא ליליא, ולמחדי עמה בתקונהא דאיהי אתתקנת, למלעי באורייתא מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובמדרשות דקראי, וברזי דחכמתא בגין דאלין אינון תיקונין דילה ותכשיטהא, ואיהי ועולמתהא עאלת וקיימת על רישיהון, ואתתקנת בהו וחדת בהו כל ההוא ליליא, וליומא אחרא לא עאלת לחופה אלא בהדייהו, ואלין אקרון בני חופתה, וכיון דעאלת לחופתה, קב"ה שאיל עלייהו, ומברך לון ומעטר לון בעטרהא דכלה, זכאה חולקהון. והוה רבי שמעון וכלהו חברייא מרננין ברנה דאורייתא, ומחדשן מלין דאורייתא כל חד וחד מנייהו, והוה חדי רבי שמעון וכל שאר חברייא, אמר לון רבי שמעון, בני, זכאה חולקכון, בגין דלמחר לא תעול כלה לחופה אלא בהדייכו, בגין דכלהו דמתקנין תקונהא בהאי ליליא וחדאן בה, כלהו יהון רשימין וכתיבין בספרא דדכרניא, וקב"ה מברך לון בשבעין ברכאן ועטרין דעלמא עלאה

תרגום (מתוק מדבש)-

רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה בליל שבועות, שאז מכינים את הכלה שהיא השכינה בתיקוניה ותכשיטיה, כדי שלמחרת תתחבר עם בעלה, כי למדנו שכל החברים שהם בני היכלה של הכלה, צריכים באותו הלילה שהשכינה במזמנת עצמה להיות ביום המחרת  בחופה עם בעלה, לכן צריכים להיות נעורים עם השכינה כל אותו הלילה, כי על ידי שעוסקים בתורה השכינה שורה עליהם, ולשמוח עמה בתיקוניה שהיא מתתקנת, שעל ידי התורה שלומדים בליל שבועות השכינה הקדושה  מתקשטת, לכן צריכים לעסוק בתורה ובנביאים ובכתובים ובדרשות הפסוקים ובסודות של חכמת הקבלה, שאלו הם התיקונים שלה ותכשיטיה, ואז השכינה עם נערותיה שהם המלאכים המעלים אותה, היא נכנסת בבית המדרש ושורה על ראשי הצדיקים העוסקים בתורה, ומתתקנת ומתקשטת על ידם, ושמחה עמהם כל אותו הלילה, וליום המחרת אינה נכנסת לחופה אלא עמהם, כי הם השושבינין שלה, ולכן אלו נקראים בני חופתה השמחים עמה בעת חופתה, וכיון שהיא נכנסה לחופתה היא מבקשת שפע בשבילם, אז הקב"ה שואל עליהם, מי ומי הם השושבינין שלה, ומברך אותם ומעטר אותם בעטרתה של הכלה, לכן אשרי חלקם.

רבי שמעון למד כל ליל שבועות, והיה רבי שמעון וכל החברים מרננים ברנה של תורה, והיו מחדשים דברי תורה כל אחד ואחד מהם, כי חידושי התורה הם עיקר קישוטיה, והיה שמח רבי שמעון וכל שאר החברים, אמר להם רבי שמעון, אשרי חלקכם, כי מחר לא תכנס הכלה לחופה להתייחד עם דודה אלא עמכם, כי כל החברים שעוסקים ומתקנים תיקוני השכינה ושמחים עמה  זה הלילה, כולם יהיו רשומים וכתובים לזיכרון בספר הזיכרונות , והקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות, וגם מקבלים עטרות של עולם העליון.

שאלות ללימוד:

  1. איזה משמעות מקבל לימוד התורה כשמדמים אותו ליצירת תכשיט?
  2. מה המשמעות של תיקון ליל שבועות לפי התיאור של הזוהר?

עבודה פנימית:

  1. באיזה תכשיט של תורה אני רוצה לקשא ולהתקשט בחג הזה? אפשר לכתוב תפילה

2. בחבורת נשים: אפשר לפרוס המון תכשיטים על הרצפה, ולבחור תכשיט שבשבילי מסמל את התכשיט של תורה שאני רוצה לענוד. או כל אחית בוחרת תכשיט לחברתה ומברכת אותה לקראת החג לפי הצורה של התכשיט.