"מקום שקט עליו תונח הנפש" הכנה לתפילה / רחלי וינשטוק

מהר"ל ספר נתיב העבודה פרק ה

"אמר רבי חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים, שני פתחים
סלקא דעתך אלא אימא שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. "
ופירוש זה שאם יכנס שיעור פתח אחד אין הפתח האחד מורה רק על הסלוק מבחוץ בלבד,
דהיינו שהוא מסלק עצמו מכל עסקי העולם ואין זה התייחדות לגמרי עם השם יתברך,
שצריך אל זה שני דברים, – האחד הסלוק מכל הדברים, והשני להתייחד עם השם יתברך אשר הוא מתפלל לפניו. ואין זה בלא זה שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ ,אף שהוא פונה להשם יתברך ומתפלל לפניו . מכל מקום יש כאן עירוב המחשבה והוא מעכב הדביקות עם השם יתברך,
ואם מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ עדיין צריך שיתחבר עם השם יתברך. ולפיכך צריך שיכנוס שעור שני פתחים, הכניסה בפתח האחת היא הסתלקות מבחוץ, והכניסה בשנית היא לפנים להתייחד עם השם יתברך, כי בפתח השנית אין כאן סלוק מבחוץ רק כניסה בפנים והפתח הראשון אינו רק הסילוק מבחוץ, ולפיכך אלו שני פתחים הם סלוק מבחוץ וכניסה בפנים לגמרי, ודבר זה מבואר.

שאלות סבב-
1. פתח אחד: מה אני רוצה לסלק מבחוץ כדי לנכוח בתפילה?
2. פתח שני: מה אני רוצה לקחת איתי כדי להתיחד עם ה' יתברך בתפילה?
אפשר גם תהליך של דימיון מודרך: לדמיין כניסה לחדר התפילה. בדלת הראשונה אני נדרשת להשיל מעלי חפצים שיפריעו לי, מהם החפצים שאני משאירה? נכנסת למבואה, לקראת דלת הדבקות. במבואה מונחים חפצים שונים שאני יכולה לקחת איתי. מהם החפצים שאני לוקחת איתי? עכשיו כנסי לדלת השניה, ופתחי פיך בתפילה….

כעת נאזין לשיר הבא. סמני לעצמך שורות או מילים שמבטאות את הבקשה שלך לפני התפילה:

מְבֻקָש/ אדמיאל קוסמן
מְבֻקָש מָקוֹם שָקֵט עָלָיו תוּנַח הַנֶפֶש.
לְכַמָה רְגָעִים בִּלְבַד.
מְבֻקָש מָקוֹם שֶיְשַמֵש מִדְרָךְ לְכַף הָרֶגֶל.
לְכַמָה רְגָעִים בִּלְבַד.

מְבֻקָש עָצִיץ, עָלֶה, גִבְעוֹל, אוֹ שִיחַ, שֶלֹּא יָקוּם
וְיִתְקַפֵל כּשֶהִיא תָבוֹא. לְכַמָה רְגָעִים בִּלְבַד.

מְבֻקָש דִבּור אֶחָד, נָקִי, נָעִים וְחַם שֶיְשַמֵש סַפְסָל
מִקְלָט, לְמִישֶהִי, קְרוֹבָה שֶלִי, יַלְדָה-יוֹנָה, נַפְשִי שֶלִי
אַשר יָצאָה מִן הַתֵבָה, לכַמָה רְגָעִים, בִּשְעוֹת הַבֹּקֶר,
ולֹא מָצאָה מְאָז מָנוֹח לרַגְלָה.