"עיני עיני ירדה מים"- עין טובה ובניין הבית/ הרב דב זינגר

ספר שיח שרפי קודש (לרבי לוי יצחק בנדר) – בין המצרים

אדומו"ר ר' בעריש מביאלע זצללה"ה אמר בש"ק פ' פנחס, איתא בגמ' (ברכות דף מ"ג) פסיעה גסה נוטלת א' מת"ק מאור עיניו של אדם, ומהדר לה בקידושא דבי שמשא, הענין הוא כך דאיתא (יומא דף ט' ע"ב)[1] אשר בית השני לא נחרב אלא ע"י שנאת חנם, כי כל אחד הי' מתנשא בלבבו את אשר אתי, אין בלב זולתי, ואני גבוה ממנו והי' פירוד לבבות

ולכן נחרב הבית עיניהם של ישראל בשביל שנקראו ב' חדשים אלו תמוז ואב עינים [2]… ולכן יקונן המקונן עיני עיני יורדה מים שבהם הי' חורבן התורה והעבודה, התורה נקראת עין כמו"ש (פי' שלח) מעיני העדה והעבודה והיא הביהמ"ק ג"כ נקרא עין [3](אולי יהי' ראית אדומו"ר נבג"מ (מדה ב' ז') מפסוק והי' עיני ולבי שם כל הימים היינו ביהמ"ק )

וע"ז אמר הגמ' פסיעה גסה, הרמז היא פירוד לבבות, כעין פסיעה גסה, אשר כ"א הוא נבדל מחבירו הרחק הלאה, הוא גורם שניטלה מאור עיניו של אדם והתיקון ע"ז הוא ש"ק כי שבת הוא אותיות תש"ב, כי בהיות האדם מסתכל על שפלותו כי זאת הוא עיקר התשובה, אז לא די כי לא יאמר אני גבוה מחברי אדרבה יכיר כי השפל שבשפלים גבוה ממנו, ועי"ז יבא השלום והוא האחדות והוא תיקון לחטא החורבן ולכן סיום המאמר ומהדר לה בקדושא דבי שמשא היינו בקדושת שבת קודש יבנה המקדש ואור תורה כמו בראשונה:      יש לייגע עצמו בימים הללו לפטור שנאת חנם. וזה מה שעינו רעה באחרים ואפילו זה שאין לו עין טובה על כל אחד זה הוא שנאת חנם וזה היא המחריב את הבית וכל שלא נבנה בימיו כאילו חרב וטוב עין הוא יבורך ובזה יבנה הבית:

חדש אב:   בשם הה"ק הרבי מלובלין זי"ע על מאמר חז"ל משנכנס אב ממעטין בשמחה, (תענית כ"ט) פי' עם השמחה יוכל האדם למעט את החודש אב, והבן:

שאלות ללימוד:

  1. "עיניים": מה תפקידן בחיינו? איזה משמעות סימבולית תופסות ה"עיניים"? 
  2. מדוע פסיעה גסה פוגעת במאור העיניים?
  3. איזה איכויות יש בקידוש של שבת שיכול להחזיר את המאור עיניים?
  4. איזה משמעות הדימוי של "עין" מעניק לבית המקדש?
  5. רבי לוי יצחק בנדר דורש את הגמרא המדברת על "פסיעה גסה" כ"פירוד לבות" וכהתנשאות שכל אחד מתנשא מחברו. ואת תיקון המאור עיניים כתיקון ה"עין הטובה". ומדוע לפי הדרשה הזאת קידוש של שבת מחזיר את המאור עיניים?

עבודה פנימית:

  1. עבודת כתיבה –  מתוך הגורמים לחורבן הבית (ע"פ המופיע בדברי רבי לוי יצחק בנדר )

בחרי גורם שאת מרגישה שאת 'תורמת' בו ואפילו במעט לחורבן הבית

מה ה'כיף' של עשיית מעשה זה

מה הרגשת 'החורבן'  בעשיית מעשה זה

   2. שיתוף   –   שתפי חברותתך  והקשיבי לה

   3. תפילה –      המתפלל עם  חברו   .  חברי בסיוע  החברותא תפילה  שעניינה להפסיק  במעשה ההחרבה

                    בתהליך חבור התפילה נסו לדייק על מה בדיוק  התפילה .

                      בחרו מקום ושטחו בו את בקשתכם על עצמכם ועל חברותתכם